Pendiri Bani Umayyah

Pendiri Bani Umayyah

Pendiri Bani Umayyah adalah Umayyah bin ‘Abd asy-Syams. Apabila yang dimaksud DINASTI (Bani) UMAYYAH maka pendirinya adalah Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah hanya merujuk ke nama salah satu kaum besar suku Quraisy. Adapun Dinasti Bani Umayyah merujuk pada Kekhalifahan Umayyah.

Pendiri Bani Umayyah

Pendiri Bani Umayyah adalah Umayyah bin ‘Abd asy-Syams merupakan kekhalifahan paling pertama yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin selesai karena Khalifah Ali Bin Abu Thalib meninggal dunia. Muawiyah bin Abu Sufyan dijuluki dengan nama Muawiyah I berhasil menduduki kekuasaan tersebut dengan jalan diplomasi di Siffin.

Sesungguhnya kekuasaan diberikan pada anak Khalifah Ali yakni Hasan. Namun Hasan yang menyadari kelemahan dirinya kemudian memberikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan sehingga terbentuklah Dinasti Umayyah. Nama Umayyah ini diambil dari nama kakek Muawiyah yang merupakan pendiri atau cikal bakal Bani Umayyah.

Dinasti Bani Umayyah lahir pada tahun 41 H atau 661 M. Adapun pendiri dari dinasti ini adalah Muawiyyah bin Abi Sufyan. Muawiyyah memiliki julukan yang terkenal yaitu Abu Abdurrahman dan Al Quraisy Al Umawi Al Makki.

Muawiyyah sendiri merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah yang dulunya menentang ajaran agama Islam Rasulullah. Tempat lahirnya di Khaif, Mina sebelum 15 tahun sebelum hijrah. Keluarga Muawiyyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan Mekkah oleh Rasulullah pada tahun 630 M.