Sebutkan 5 Syarat Wajib Zakat Mal

Sebutkan 5 Syarat Wajib Zakat Mal

Sebutkan 5 Syarat Wajib Zakat Mal, Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika harta kita telah mencapai lebih dari satu nisab. Zakat diberikan kepada para mustahiq zakat yang salah satunya adalah orang miskin dan fakir miskin. Zakat mal atau zakat harta yang wajib dikeluarkan proporsinya adalah 2,5 persen (zakat perdagangan, profesi, dan harta tersimpan) dari harta yang kita miliki.

Sebutkan 5 Syarat Wajib Zakat Mal

Sebutkan 5 Syarat Wajib Zakat Mal, adapun syarat-syarat zakat mal yang mesti di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Islam. Zakat mal ini cuma diambil dari kalangan Muslimin serta tidak diambil serta tidak diterima dari kalangan kafir

2. Merdeka. Zakat mal ini tidak dibebankan kepada hamba sahaya; sebab dia tidak mempunyai harta. Seluruh hartanya merupakan harta majikan ataupun tuannya.

3. Mempunyai Nishâb Seseorang Muslim yang merdeka harus menunaikan zakat mal, apabila mempunyai harta yang menggapai nishâb. Nishâb merupakan ukuran standar( minimun) yang diresmikan syariat buat dikenai kewajiban zakat. Nishâb ini berbeda- beda sesuai dengan kategori harta.

Bila harta sudah menggapai batasan minimum ataupun nisab, pemilik harus mengeluarkan zakat 2, 5 persen dari total jumlah. Pada zakat mal, ada perbandingan metode menghitung nisab, bergantung harta yang dikuasai.

4. Harta Itu Jadi Miliknya Secara Penuh Artinya, harta itu dipunyai secara penuh oleh seseorang sehingga dia leluasa mengelolanya serta tidak terdapat ikatan dengan hak orang lain Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban zakat pada harta seseorang tuan yang masih dihutang ataupun belum diserahkan budaknya buat melepaskan diri, sebab harta ini masih belum jadi kepunyaan tuan seluruhnya. Demikian pula tidak diharuskan zakat pada harta wakaf yang tidak diberikan buat orang tertentu, semacam wakaf harta buat fakir miskin ataupun buat masjid ataupun sekolahan. Sebaliknya wakaf yang diserahkan buat orang tertentu semacam wakaf buat keluarga Fulan hingga dia senantiasa kena kewajiban zakat sepanjang penuhi kreteria yang lainnya

5. Berlalu Setahun Lamanya

Tidak hanya menggapai nisab, suatu harta hukumnya jadi harus zakat apabila telah dipunyai sepanjang satu tahun penuh bagi perhitungan hijriah. Persyaratan satu tahun berlaku buat harta emas, duit, ternak, harta barang yang diperdagangkan, serta lain sebagainya.

Sedangkan itu, harta berupa pertanian, rikaz( benda penemuan), buah- buahan, serta zakat pemasukan( profesi) tidak harus menggapai satu tahun. Umumnya, zakat profesi dicoba tiap gajian, kemudian pertanian apabila sukses panen.

Perhitungan zakat mal Perhitungan besaran zakat mal merupakan dengan mengalikan jumlah harta dengan 2, 5 persen, bila harta sudah penuhi ketentuan nisab. Nisab zakat merupakan batas antara apakah kekayaan itu harus zakat ataupun tidak. Bila harta yang dipunyai seorang sudah menggapai nisab, hingga kekayaan tersebut harus zakat. Bila belum menggapai nisab, hingga tidak harus zakat.

Buat nisab ataupun ketentuan jumlah minimum zakat maal merupakan 85 gr bila harta dalam wujud emas. Sedangkan apabila dalam wujud harta lain, hingga dihitung setara harga emas 85 gr dari nisab tersebut diambil 2, 5 persen selaku adar zakat maal. Selaku contoh buat zakat kekayaan ataupun pemasukan nisab yang berlaku merupakan 85 gr emas. Bila harga emas per gr dikala ini merupakan Rp 900. 000, hingga batasan nisab merupakan Rp 76. 500. 000. Bila seseorang muslim mempunyai kekayaan minimun Rp 76. 500. 000 ataupun setara 85 gr emas serta telah mengendap sepanjang setahun( menggapai haul), hingga harus menunaikan zakat. Besaran zakat maksudnya yang wajib dibayar merupakan 2, 5 persen dikalikan dengan jumlah harta yang ditaruh.

Bila perhitungan zakat mal memakai pemasukan, hingga hitungannya ialah jumlah pemasukan dalam satu tahun dikalikan dengan 2, 5 persen. Selaku ilustrasi, Ahmad bekerja selaku manager marketing di suatu industri dengan pendapatan per bulan yang diterima bersih sebesar Rp 10 juta per bulan. Dengan pendapatan sebesar itu, pemasukan Ahmad dalam setahun ialah sebesar Rp 120 juta ataupun telah menggapai nisab sebesar Rp 76. 500. 000 ataupun 85 gr emas. Hingga besaran zakat mal merupakan sebesar Rp Rp 3 juta per tahun( Rp 120 juta x 2, 5 persen) ataupun Rp 250 ribu per bulannya.